DESCARGAR GRATIS

Empresari al dia (ED)

  • TIPO DE BÚSQUEDA
  Empresari al dia (ED) icon

  Empresari al dia (ED)

  por: 6 8.6

  8.6 Nota
  Usuarios
  DESCARGAR GRATIS


  Capturas de pantalla

  Descripción

  Empresari al Dia (ED) és una aplicació gratuïta fruit de la col•laboració entre la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, GM Consultors i Andornet, essent aquesta darrera entitat el partner tecnològic que ha desenvolupat l’aplicació. L’aplicació està disponible per als sistemes d’Apple i Android.
  L’objectiu de l’aplicació és facilitar a l’empresari informació de caire fiscal i comptable i s’estructura en tres eixos: fiscalitat, comptabilitat i quadres dels comptes anuals.
  Fiscalitat
  S’informa l’empresari mitjançant avisos al calendari del telèfon (alertes), de les dates límit en relació a les figures fiscals que li són d’aplicació (impost de societats IS, impost sobre la renda de les activitats econòmiques IAE, impost general indirecte IGI, impost sobre la renda dels no-residents fiscals IRNR, impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança ISI assegurances, impostos comunals i taxa sobre el registre d’activitats econòmiques). L’aplicació facilita també tots els formularis (format pdf) necessaris per cada figura impositiva. L’usuari pot seleccionar quines alertes configura al seu calendari de forma a veure només aquella informació que li és d’interès.
  Comptabilitat
  L’usuari disposa del Pla General Comptable andorrà ordenat per grups comptables fins a un nivell de detall de 3 dígits, amb la informació de cada grup (definicions i relacions comptables), així com la correspondència del grup comptable amb els quadres dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys).
  Quadres dels comptes anuals
  Es facilita en format pdf exportable tots els quadres comptables que integren els comptes anuals: balanç (normal, abreujat i simplificat), compte de pèrdues i guanys (normal, abreujat i simplificat), estat de canvis del patrimoni net i estat de flux d’efectiu.

  Opiniones de los usuarios

  de 6 opiniones

  "Muy buena"

  8.6